top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Interesting review in Klassisk Bureau (DK)

November 6, 2023

Rachel Einarsson

Tysk julepastiche i ny indspilning er blottet for juleglitterstads

"Die Weihnachtsgeschichte", Hugo Distler,Concert Clemens,Carsten Seyer-Hansen, dirigent, OUR Recordings -Udgivet 3. november 2023

Hugo Distlers ”Die Weihnachtsgeschichte” er skrevet i 1930’erne, men har den tidligste kirkemusik som forbillede.
Man skal være indstillet på en særlig slags nærmest introvert skønhed og julefred, når man sætter skiven i anlægget.

Hvis man er på udkig efter julemusik med swung, der går en lige i hjertet, svinger sjælen op i festligt gear og lader det dufte af juleklokker, brunkager og glitterpapir, så skal man nok lige smage ”Die Weihnachtsgeschichte” en del til, før dén stemning er i skabet rent musikalsk. Kan man derimod geare ned til en slags andagtsfuld, liturgisk og mere tør stemning i en slank, slebet og næsten vibratofri korklang uden musikinstrumenter, kan man med sindsro trykke på on.

Ned i puls og gear må man i hvert fald for at mødes med ”Die Weihnachtsgeschichte”, og det er der noget dragende, men samtidig også lidt krævende og uoverkommeligt ved. Når det nu trods alt er et juleoratorium.

Værket er færdigkomponeret i 1933 af den tyske komponist Hugo Distler (1908-42), der på mange måder førte et trist liv. Ikke at det nødvendigvis har nogen sammenhæng med ”Die Weihnachtsgeschichte”, men interessant er det at læse om hans liv; sine nok lykkeligste år fik han som organist og dirigent ved St. Jakobi Kirche i Lübeck 1931-37, i hvilken tid han netop også komponerede sit nærværende juleoratorium, der er skrevet udelukkende for vokal besætning.

Selv beskrev han værket som ”et oratorium med kammermusikalsk karakter”, og han var tydeligt inspireret af den tidlige musik i protestantismens stil. Den barokke stil og arven fra H. Schütz har han på mange måder videreført i de 20 satser, der på klassisk vis veksler mellem kor- og solistpartier i tyske tekster. I alt varer indspilningen 40 minutter og 17 sekunder, så der er tale om korte satser.

Oratoriet bliver fint indledt af et par indførende tekster, der annoncerer emnet: Jesu fødsel. Første sats rummer de stærke profetiske ord fra Esajas kap. 9: ”Thi et barn er født os”, lovprisningen af lyset der kommer til mørket og menneskesønnens forskellige navne: Underfuld rådgiver, evighedsfader, fredsfyrste. Men her kommer man helt instinktivt til at savne Händels uforlignelige, jublende og fuldstændig ekspressive parti med samme tekst. Hvordan kan Distler holde sådan en eksplosiv og banebrydende tekst i så slankt og nærmest spagt et sprog? Hvordan kan han ikke smide en masse instrumenter på, rulle den røde løber ud og åbne kirkeporten på vid gab? Eller har han faktisk gjort det til fulde inden for rammerne af den tidlige musiks muligheder?

Måske skal man finde ind til en helt anden form for dyb inderlighed hos Distler. Eller indholdsrig stilhed. En nærmest meditativ ophøjethed, der på sin vis også virker, men som alligevel også forekommer lidt tam, når man nu kender den majestætiske og prangende glæde hos Händel.

Carsten Seyer-Hansen er også dirigent for Københavns Drengekor og kan kalde sig kongelig hofleverandør. Sidste år kunne han fejre 25-års jubilæum med Concert Clemens.
Foto: Privat
Som en yderligere annoncering af frelserens nærtstående fødsel får vi første vers i ”Es ist ein Ros entsprungen” første gang; et ganske eftertænksomt harmonibillede, der fint leder over til evangelistens arie, der synges af Adam Riis.

I en ordveksling med Johanne Fårup, der synger englens partier, starter julefortællingen nu med Mariæ bebudelse. Her passer den slanke før-barokke stil fint til situationen. Derefter går det kronologisk fremad i forløbet med Jesu fødsel, og i alt hører man ”En rose så jeg skyde” syv gange i forskellige variationer og forskellige tekster i oratoriet. Den velkendte melodi optrådte for første gang i 1609 i komponisten Michael Praetorius’ nodebog og fungerer på en måde som et fast referencepunkt til en fast liturgitradition i Hugo Distlers ”Die Weihnachtsgeschichte”; en slags holdepunkt for hele oratoriet og en rar oase for genkendelsens glæde.

Generelt er det lykkedes Distler at lave et stykke vellignende pastiche. Den slanke, luftige klang fra den tidligste musik får god plads ikke mindst på grund af sin acapella-form. Renhed, enkelthed og nærmest meditativ melodiføring giver den rette smag af den gregorianske tradition, omend Distler benytter flerstemmig sang. Det medfører dog også en vis ensformighed, så man meget let mister orienteringen og koncentrationen. Det er, som har alle dramatiske punkter i juleevangeliet det samme monotone udtryk.
Nogle melodier går lidt i ring og bevæger sig på de samme tonetrin i flere takter, så det bliver lidt ensformigt og indsnævret. De somme tider lidt tomme klange giver værket en vis kølighed, der både er fascinerende og distancerende. I sats nr. 11 er det eksempelvist dog interessant at lægge mærke til, hvordan de forskellige stemmer agerer hyrder, der ivrigt taler om at løbe til Bethlehem. Og i sats 14 aner man, at der er ugler i mosen: En vis dysterhed præger den spørgende samling lærde i Jerusalem i de forskellige stemmer i koret. Men de kortvarige udtryk afløses igen af det samme monotone udgangspunkt, som hele værket drejer rundt om.

Selve udførelsen er imidlertid meget smuk og vellykket. Der synges med fin, men ikke krukket præcision, hvilket er meget behageligt og yderst prisværdigt; der er ro og tid til musikken, uden at det hele går i stå. Solisterne er også lytteværdige hver og en, og Adam Riis står fint og smukt frem som evangelist med sin varme stemme, så man oplever, at han virkelig har noget på hjerte.

Nogen gennembrydende kioskbasker bliver ”Die Weihnachtsgeschichte” nok aldrig. Ikke at det nødvendigvis skulle være et succeskriterium. Men det er stærke og meget veletablerede musikhistoriske kræfter, Hugo Distler er oppe imod, så der skal bankes gevaldigt til paukerne, hvis man vil frem på dén front.
Men hvor er det skønt, at Concert Clemens har givet os mulighed for at lære Hugo Distlers bud på et juleoratorium at kende. Og så i så flot en udgave i sin ukrukkethed, fine veltalenhed og dejlige ro og indlevede udtryk.

Udgivet den 6. november 2023
Rachel Einarsson
AI Translation.
German Christmas Pastiche in a New Recording Lacks Christmas Glitter
"Die Weihnachtsgeschichte" by Hugo Distler, Concert Clemens, conducted by Carsten Seyer-Hansen, OUR Recordings - Released on November 3, 2023
Hugo Distler's "Die Weihnachtsgeschichte" was written in the 1930s but takes its earliest inspiration from church music. One must be prepared for a unique kind of almost introverted beauty and Christmas peace when putting the disc on the player.
If you are looking for Christmas music with swing that goes straight to the heart, lifts the soul into a festive mood, and makes you feel the scent of Christmas bells, gingerbread, and glitter paper, you may need to listen to "Die Weihnachtsgeschichte" quite a bit before achieving that musical atmosphere. However, if you can shift down to a kind of contemplative, liturgical, and drier mood with a slim, polished, and almost vibrato-free choir sound without musical instruments, you can confidently press play.
To meet "Die Weihnachtsgeschichte," you need to lower your pulse and gear down, and there is something captivating but also somewhat demanding and challenging about it, considering it's still a Christmas oratorio.
The work was completed in 1933 by the German composer Hugo Distler (1908-42), who led a somewhat melancholic life in many ways. Not that it necessarily has any connection to "Die Weihnachtsgeschichte," but it's interesting to read about his life; he enjoyed some of his happiest years as an organist and conductor at St. Jakobi Kirche in Lübeck from 1931-37, during which time he composed the current Christmas oratorio exclusively for vocal ensemble.
He described the work as "an oratorio with chamber music character," clearly influenced by early Protestant music. He continued the Baroque style and the legacy of H. Schütz in the 20 movements, which alternates between choir and solo parts in German texts. The recording lasts a total of 40 minutes and 17 seconds, with short movements.
The oratorio begins with a couple of introductory texts announcing the topic: the birth of Jesus. The first movement contains the strong prophetic words from Isaiah chapter 9: "For a child is born to us," the praise of the light that comes to the darkness, and the various names of the Son of Man: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. However, you can't help but miss Handel's incomparable, jubilant, and completely expressive rendition of the same text. How can Distler render such an explosive and groundbreaking text in such a slim and almost delicate language? Why not include many instruments, roll out the red carpet, and open the church doors wide? Or has he actually done it fully within the possibilities of early music?
Perhaps one should look for a different kind of deep inwardness in Distler. Or content-rich silence. An almost meditative elevation that, in a way, works but still seems a bit subdued when you know the majestic and splendid joy of Handel.
Carsten Seyer-Hansen is also the conductor for the Copenhagen Boys' Choir and can be called a royal purveyor. Last year, he celebrated his 25th anniversary with Concert Clemens. Photo: Private As a further announcement of the imminent birth of the Savior, we hear the first verse of "Es ist ein Ros entsprungen" for the first time; a quite thoughtful harmonic picture that nicely leads to the aria of the evangelist, sung by Adam Riis.
In a dialogue with Johanne Fårup, who sings the angel's parts, the Christmas story begins with the Annunciation of Mary. Here, the slim pre-Baroque style suits the situation well. The story then continues chronologically with the birth of Jesus, and in total, you hear "En rose så jeg skyde" seven times in different variations and different texts in the oratorio. The well-known melody first appeared in 1609 in the composer Michael Praetorius's music book and serves as a fixed reference point to a solid liturgical tradition in Hugo Distler's "Die Weihnachtsgeschichte"; a kind of anchor for the entire oratorio and a pleasant oasis of familiarity.
In general, Distler has succeeded in creating a piece that resembles pastiche. The slim, airy sound of early music gets ample space, especially due to its a cappella form. Purity, simplicity, and almost meditative melodies provide the right taste of the Gregorian tradition, although Distler uses polyphonic singing. However, this also leads to a certain uniformity, making it easy to lose orientation and concentration. It's as if all the dramatic points in the Christmas story have the same monotonous expression. Some melodies go in circles and move on the same pitch for several bars, making it somewhat monotonous and limited. At times, the somewhat empty tones give the work a certain coolness that is both fascinating and distancing. In movement number 11, it is interesting to note how the different voices act as shepherds, eagerly talking about running to Bethlehem. In movement 14, you can sense that there's something amiss: a certain gloominess characterizes the questioning assembly of scholars in Jerusalem in the different voices of the choir. But these brief expressions are again replaced by the same monotonous starting point around which the entire work revolves.
However, the performance is very beautiful and successful. The singing is precise without being overly pedantic, which is very pleasant and commendable. There is calm and time for the music without everything coming to a standstill. The soloists are also worth listening to, and Adam Riis stands out as the evangelist with his warm voice, making it clear that he truly has something to convey.
"Die Weihnachtsgeschichte" may never become a breakthrough hit. Not that it necessarily should be a success criterion. But Hugo Distler is up against strong and well-established music historical forces, so one must beat the drums vigorously if they want to make headway in that area. However, it's wonderful that Concert Clemens has given us the opportunity to get to know Hugo Distler's take on a Christmas oratorio. And they have done it in such a polished, eloquent, and deeply expressive manner, which is delightful.
Released on November 6, 2023 Rachel Einarsson

https://klassiskbureau.com/die-weihnachtsgeschichte-opus-x

bottom of page