top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

5 Stars in Danish Music Magazine Gaffa

September 28, 2023

Ivan Rod

Den danske jazzkomponist og trompetist, Jakob Buchanan, har siden udgivelsen af det ambitiøse mesterværk, Requiem, i 2015 placeret sig noget nær toppen af poppen indenfor den sakrale / symfoniske jazz.
Kun ganske få andre, nulevende, danske jazzkomponister fremstår så ambitiøse og værkorienterede indenfor den nævnte genre / det nævnte genremiks som Buchanan.
Det værste for Buchanan er nok, at han (siden årene, der ledte op til Requiem) ofte har fået slået et stort brød op – værkerne er helt sikkert krævende (både for komponisten og arrangøren, Buchanan – mindre for de medvirkende og lytterne). Men det forløsende for den kunstneriske investor, Buchanan, må også være, at værkerne i kraft af vedholdenheden ender ud i grandiose, storslåede mesterværker. Song & Wind er ingen undtagelse.
Selv spiller han på dette nye mesterværk flygelhorn og med sig i forløsningen af værket har han Aarhus Jazz Orchestra under ledelse af Carsten Seyer-Hansen foruden Det Kongelige Kapels kor og slagtøjsekvilibristen, Marilyn Mazur. Genren? Den er sakral, symfonisk jazz for solist, stort orkester og stort kor. Og som lytter? Ja, jeg føler mig i hvert fald taget i hånden fra start til slut på en musikalsk rejse, der på en gang er præget af respekt for den klassiske musik; af de historiske værker for kor; og af den stort anlagte, symfoniske jazz og rock. Samtidig føler jeg mig udfordret, stimuleret, ja, endda animeret til at tænke over liv og død.
Musikken er stærkt fokuseret og struktureret. Kontemplativ. Men den er også åben, eksperimentel og i et vist omfang eklektisk. Dette sidste især takket være Mazurs indsats.
På mange måder føler jeg, at Song & Wind er et kapitel 2 til Requiem – hvis man ellers kan forestille sig, at der efter et rekviem er et postludium. Konstellationen – solist, Aarhus Jazz Orchestra, Seyer-Hansen og Mazur. Kun koret er afgørende nyt. På Requeim var det Aarhus Domkirkes Drengekor, der medvirkede.
Som på Requiem er musikken og librettoen på Song & Wind melankolsk, emotionel, markant. Æterisk skøn. Men også ekspressiv, insisterende, alvorlig.
***** / Our Recordings / 49 min. / Også anmeldt i musikmagasinet gaffa.dk

AI translation:
The Danish jazz composer and trumpeter, Jakob Buchanan, has since the release of the ambitious masterpiece, Requiem, in 2015 positioned himself near the top of the pop within the sacred/symphonic jazz.

Only very few other living Danish jazz composers appear as ambitious and work-oriented within the mentioned genre/genre mix as Buchanan.

The worst for Buchanan is probably that he (since the years leading up to Requiem) has often been criticized - the works are certainly demanding (both for the composer and arranger, Buchanan - less so for the performers and listeners). But the redeeming factor for the artistic investor, Buchanan, must also be that the works, through perseverance, result in grandiose, magnificent masterpieces. Song & Wind is no exception.

He himself plays flugelhorn on this new masterpiece and accompanying him in the realization of the work is Aarhus Jazz Orchestra under the direction of Carsten Seyer-Hansen, as well as the Royal Chapel's choir and percussion virtuoso, Marilyn Mazur. The genre? It is sacred, symphonic jazz for soloist, large orchestra, and large choir. And as a listener? Well, I definitely feel taken by the hand from start to finish on a musical journey that is characterized by respect for classical music; for the historical works for choir; and for the ambitious, symphonic jazz and rock. At the same time, I feel challenged, stimulated, even animated to contemplate life and death.

The music is strongly focused and structured. Contemplative. But it is also open, experimental, and to some extent eclectic. This last aspect especially thanks to Mazur's efforts.
In many ways, I feel that Song & Wind is a chapter 2 to Requiem - if one can imagine that there is a postlude after a requiem. The constellation - soloist, Aarhus Jazz Orchestra, Seyer-Hansen, and Mazur. Only the choir is crucially different. On Requiem, it was Aarhus Cathedral Boys' Choir that participated.

Just like on Requiem, the music and libretto on Song & Wind are melancholic, emotional, and striking. Ethereally beautiful. But also expressive, insistent, serious.

bottom of page