top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

5 stars review in Klassik Magazine Denmark

November 4, 2021

Michael Garnæs

Hyldest til mesteren
Den klanglige dramaturgi er fornem og ind imellem overraskende.
Det kommer nok bag på man, at Robert Schumann har skrevet musik for orgel. Men som så meget andet i den hyper romantiske komponists liv ligger der en personlig historie bag. Da han eftermange års stridigheder med hendes far endelig fik lov til at gifte sig med sin elskede Clara, væltede sangene ud fra Schumanns pen i en kreativ rus. Men den psykisk ustabile Robert fik snart sine regelmæssige genkommende depressive perioder, og Clara, en stor pianist og komponist i egen ret, tog affære og ordinerede grundlæggende musikalske studier til ham. Robert og Clare anskaffede sig et flygel med pedalklaviatur, så de kunne studere orgelmusik, ikke mindst Bachs værker, og det sporede Robert ind på et nyt felt.
Bachs sidste værk ”Die Kunst der Fuge”, ufuldendt på en måde der yderligere virkede inspirerende på romantiske sjæle, blev inspirationen for Schumanns fugaer over tonerne B A C H. Det er Bach set gennem romantiske briller, hvor man med noderne i hånden kan konstatere, at Schumann mestrer en række af de klassiske discipliner indenfor kontrapunkt, hvor det gennemgående tema kommer i talrige hurtige og langsomme versioner, vendes på hovedet og spilles bagfra, men samtidig formår komponisten at fastholde sit eget individuelle og personlige udtryk, og det klanglige resultat er en række poetiske og medrivende stemningsbilleder. BACH-temaet, som mange komponister senere brugte som en hyldest til mesteren, bliver udgangspunktet for en række vidt forskellige romantiske karakterstykker.
I samme periode skrev Schumann også en samling stykker i kanonisk form, der ligeledes følger strenge formprincipper, men hvor det mesterlige kompositoriske håndværk løfter musikken til poetiske højder. De kanoniske studier findes indspillet i adskillige bearbejdelser, blandt andet for klavertrio. Her får vi originalversionen i en meget personlig og gennemtænkt opførelse ved Jens E. Christensen, gennem mange år ved Vor Frelsers Kirke i København og en af landets førende fortolkere af både ny dansk orgelmusik og Johan Sebastian Bachs værker. Cd´en har fået overskriften ”Rødderne og blomsterne” som en betegnelse fro, at det klassiske håndværk er rødderne og det poetiske udtryk blomsterne.
Der ligger en kærlighedsaffære bag ved musikken, og Jens E. Christensens forhold til musikken ligner også en kærlighedsaffære. Orglet i Vor Frelsers Kirke klinger monumentalt på denne optagelse med de tæt placerede mikrofoner, men trods dette kommer de mange milde og delikate stemmer til deres ret i Jens E. Christensens smukt differentierede anslagskunst. Den klanglige dramaturgi, hvor registreringen – valget af orgelregistre – understøtter og belyser musikken, er fornem og indimellem overraskende subjektiv, som i den første fuga, hvor styrke stiger undervejs, men det ventende klimaks udebliver og erstattes med en blid og eftertænksom slutning. Jens E. Christensen spiller de 2 samlinger i blandet rækkefølge, så de 3 fugapar står rundt om de mere kammermusikalske studier. Michael Garnæs, November 2021


Google translation:
Klassisk Magazine (DK) 5 stars
Tribute to the master
The sonorous dramaturgy is distinguished and at times surprising

It probably comes back to haunt you that Robert Schumann has written music for organ. But like so much else in the life of the hyper romantic composer, there is a personal story behind it. When, after many years of strife with her father, he was finally allowed to marry his beloved Clara, the songs spilled out of Schumann's pen in a creative intoxication. But the mentally unstable Robert soon had his regular recurring depressive periods, and Clara, a great pianist and composer in her own right, took action and prescribed basic musical studies to him. Robert and Clare acquired a grand piano with a pedal keyboard so that they could study organ music, not least Bach's works, and this traced Robert into a new field.
Bach's last work "Die Kunst der Fuge", incomplete in a way that further inspired romantic souls, became the inspiration for Schumann's fugues over the notes B-A-C-H. It is Bach seen through romantic glasses, where you can see with the notes in hand that Schumann masters a number of the classic disciplines within counterpoint, where the recurring theme comes in numerous fast and slow versions, turned upside down and played from behind, but at the same time the composer manages to maintain his own individual and personal expression, and the sonic result is a series poetic and captivating mood images. The BACH theme, which many composers later used as a tribute to the master, becomes the starting point for a number of very different romantic character pieces.
During the same period, Schumann also wrote a collection of pieces in canonical form, which also follow strict form principles, but where the masterful compositional craft lifts the music to poetic heights. The canonical studies are found recorded in several adaptations, including for piano trio. Here we get the original version in a very personal and well-thought-out performance by Jens E. Christensen, through many years at Our Savior's Church in Copenhagen and one of the country's leading interpreters of both new Danish organ music and Johan Sebastian Bach's works. The CD has been entitled "The Roots and the Flower" as a term for the fact that the classical craft is the roots and the poetic expression the flowers.
There is a love affair behind the music, and Jens E. Christensen's relationship with the music also looks like a love affair. The organ in Our Savior's Church sounds monumental on this recording with the closely placed microphones, but despite this, the many gentle and delicate voices come into their own in Jens E. Christensen's beautifully differentiated impact art. The sonorous dramaturgy, where the registration - the choice of organ registers - supports and illuminates the music, is noble and sometimes surprisingly subjective, as in the first fugue, where strength increases along the way, but the waiting climax is absent and replaced with a gentle and thoughtful ending. Jens E. Christensen plays the 2 collections in mixed order, so that the 3 fugue pairs stand around the more chamber music studios. Michael Garnæs, November 2021

bottom of page