top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

5 stars review in Kulturen.nu (DK)

November 24, 2023

Evanthore Vestergård

24. november 2023 Af Evanthore Vestergaard - evanthore@kulturen.nu CD’er - Jonas Frølund, Niels-Ole Bo Johansen, Jakob Buchanan
Østjysk Musikforsyning hed et legendarisk såkaldt underholdningsorkester, der i 2009 pensionerede sig efter 37 års spilleri. I samme periode var Århus fødested for en lang række rockgrupper og -solister, der i høj grad tegnede dansk rock. Musikforsyningen fra Østjylland, især Århus, handler dog om meget andet, end pop og rock.
Også den klassiske musik i det østjyske har fostret store navne, både komponister og musikere de seneste mange årtier, især har vor egen tids "klassiske" musik, været flot tilgodeset af østjyderne. For nyligt tegnede www.kulturen.nu et portræt af pianisten Erik Kaltoft, og nu har et par cd'er været en tur i afspilleren.
Først skal vi dog omkring Himmelev på Sjælland, hvor klarinettisten Jonas Frølund blev født i 1996. Ét af årets mest omtalte album har Frølund på coveret. Med blæst i håret og klarinet i hånden racer han afsted, måske ved Roskilde Fjord, for Frølunds 2023 har nemlig handlet om fremdrift. Siden man første gang hørte om ham i 2014, har han modtaget en lang række prestigefyldte priser og legater, studeret hos anerkendte lærere og institutioner i ind- og udland, og med "Solo Alone and More" har han fået en pladedebut, der siger spar 2. Cd'en indeholder musik af gamle komponister som Wagner, Stravinsky, Nielsen og Messiaen, men også helt ny dansk musik af Bent Sørensen, Poul Ruders m.fl., altså et meget bredt repertoire og Frølund bevæger sig overbevisende og ubesværet rundt i det hele. Hans spil er musikantisk og virtuost og har stor nuancerigdom og udtryksfuldhed. Alt sammen peger det på en stor fremtid for den 27-årige klarinettist.
Så hjem til Århus, hvor to musikfolk har været bannerførere for samtidsmusikken gennem de seneste 3-4 årtier, nemlig basunisten Niels-Ole Bo Johansen, født 1961, og komponisten Wayne Siegel, født 1953 i Californien, men bosiddende i Århus fra 1975. Johansen beskæftiger sig især med ny musik - med god grund, for det er først de sidste 60-70 år, trombonen for alvor har markeret sig som soloinstrument. Johansen er en sublim fortolker af ny musik og har i mange år arbejdet sammen med Sigel. "Complete works for trombone" indeholder syv mindre og større værker for basun - de fleste med computer, som er Siegels varemærke - elektroakustisk musik, altså musik, hvor et instrument spiller sammen med elektronik. Et andet særkende er Siegels minimalistiske stil og så trangen til at kaste sig over spektakulære ideer. Hans - og Johansens - signaturværk er "Jackdaw", baseret på lyden af komponistens allike, ligesom albummet indeholder "Road Movie" for hele 16 tromboner. Ud over deres kunstneriske virke har både Johansen og Siegel været aktive musikentreprenører i det østjyske. Johansen som medstifter af Århus Sinfonietta og professor på konservatoriet, Siegel som stifter af Dansk Institut for Elektroakustisk Musik under konservatoriet, hvor han også har været professor.
"Song & Wind" kommer også fra Århus med musik af Jakob Buchanan, født 1968 i Århus og uddannet som klassisk trompetist på konservatoriet. Han har som komponist altid interesseret sig for det musikalske landskab mellem jazz og ny-klassisk musik. Han har skrevet flere større værker, bl.a. et Requiem, der modtog fornemme priser. "Song & Wind" er et 50 minutter langt moderne oratorium for kor, jazzorkester, slagtøj og instrumentalsolister. Teksterne er af den sydafrikanske digter Ian S. Thomas og handler om tvivl og tab. Det er stærkt bevægende musik, bl.a. på grund af brugen af drengestemmer. Dette medfører også medvirken af amatører, men det giver budskabet i værket troværdighed og autenticitet. Tre meget forskellige udgivelser som har til fælles, at det musikalske og tekniske niveau er meget højt. Repertoiret er interessant og relevant og at stor kunst ikke afhænger af geografisk oprindelse. De fem stjerner er et gennemsnit af meget forskellige, men alle plausible, udførelser.
https://kulturen.nu/musik/cd-frolund-johansen-buchanan/
ChatGPT translation
November 24, 2023 By Evanthore Vestergaard - evanthore@kulturen.nu CDs - Jonas Frølund, Niels-Ole Bo Johansen, Jakob Buchanan
The East Jutland Music Supply once housed a legendary entertainment orchestra that retired in 2009 after 37 years of playing. During the same period, Aarhus was the birthplace of numerous rock groups and soloists that significantly shaped Danish rock. However, music in East Jutland, especially in Aarhus, encompasses much more than pop and rock.
Classical music in the East Jutland region has also produced significant names, including composers and musicians in recent decades. The contemporary "classical" music of our time has been well represented by the East Jutlanders.
Recently, www.kulturen.nu featured a portrait of pianist Erik Kaltoft, and now a couple of CDs have made their way into the player. But first, we journey to Himmelev in Zealand, where clarinetist Jonas Frølund was born in 1996.
One of the most talked-about albums of the year features Frølund on the cover. With wind in his hair and clarinet in hand, he races, perhaps by Roskilde Fjord, as Frølund's 2023 has been all about progress. Since first hearing about him in 2014, he has received numerous prestigious awards and scholarships, studied with renowned teachers and institutions at home and abroad, and with "Solo Alone and More," he has made a debut album that truly stands out.
The CD includes music by old composers such as Wagner, Stravinsky, Nielsen, and Messiaen, but also brand new Danish music by Bent Sørensen, Poul Ruders, and others. It covers a very broad repertoire, and Frølund convincingly and effortlessly navigates it all. His playing is musical and virtuosic, displaying great nuance and expressiveness. All signs point to a bright future for the 27-year-old clarinetist.
Now back to Aarhus, where two figures have been leading the way for contemporary music over the past 3-4 decades: trombonist Niels-Ole Bo Johansen, born in 1961, and composer Wayne Siegel, born in 1953 in California but residing in Aarhus since 1975.
Johansen is particularly involved in new music, and with good reason, as it's only in the last 60-70 years that the trombone has truly asserted itself as a solo instrument. Johansen is an excellent interpreter of new music and has worked with Siegel for many years.
"Complete works for trombone" includes seven smaller and larger pieces for trombone, most with a computer, which is Siegel's trademark—electroacoustic music, where an instrument plays alongside electronics. Another characteristic is Siegel's minimalist style and his inclination to tackle spectacular ideas. His—and Johansen's—signature work is "Jackdaw," based on the sound of the composer's jackdaw, and the album also includes "Road Movie" for a whopping 16 trombones.
In addition to their artistic endeavors, both Johansen and Siegel have been active music entrepreneurs in East Jutland. Johansen co-founded Aarhus Sinfonietta and became a professor at the conservatory, while Siegel founded the Danish Institute of Electroacoustic Music under the conservatory, where he also served as a professor.
"Song & Wind" also comes from Aarhus, featuring music by Jakob Buchanan, born in 1968 in Aarhus and trained as a classical trumpeter at the conservatory. As a composer, he has always been interested in the musical landscape between jazz and neo-classical music. He has written several major works, including a Requiem that received prestigious awards.
"Song & Wind" is a 50-minute modern oratorio for choir, jazz orchestra, percussion, and instrumental soloists. The texts are by South African poet Ian S. Thomas and revolve around doubt and loss. It is highly moving music, partly due to the use of boys' voices. This also involves the participation of amateurs, but it adds credibility and authenticity to the work's message.
Three very different releases share the commonality of high musical and technical standards. The repertoire is interesting and relevant, demonstrating that great art does not depend on geographic origin. The five stars represent an average of very different but all plausible performances.

bottom of page