top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Danish Magazine Jazz Special

November 24, 2023

Benedicta Picseli

Jazz Special (DK
Jakob Buchanan med Aarhus Jazz Orchestra, Marilyn Mazur, Copenhagen Royal Chapel Choir, Carsten Seyer-Hansen SONG&WIND
"Sange i luften, sang og vind bærer dig væk. Jeg har prøvet at nedfælde dig på papir, åh så mange gange. Men hver gang rejser du dig. Og vinden bærer dig væk... " Sådan lyder et af de digte om, hvordan verden undslipper en, som den sydafrikanske digter Iain S. Thomas har skrevet, og som har inspireret komponisten og trompetisten Jakob Buchanan til storværket SONG & WIND.
Det er det fjerde symfoniske jazzværk fra hans nodeblad, og jeg har været så heldig at være til stede til premieren på to af de tidligere værker. At sidde i en kirke eller koncertsal og følge musikkens veje er bjergtagende. Så koncentreret og fokuseret og dog så åben og storladen. Oplevelsen bliver siddende under huden længe.
Man kunne forledes til at tro, at intimitet til en jazzkoncert beror på tæthed og på den synlige udveksling af blikke mellem musikerne i udviklingen af mu- sikken og deres undersøgende improvisatoriske bidrag til melodien. Men intimitet kan sagtens finde sted, selvom der både er bigband, kor og perkussionistens kæmpeopsætning af instrumenter på scenen. Fra en solists forsigtige, i intensitet stigende, spøgen til korets eller bigbandets svaren og til sidst en sammenvævning af toner fra orkester, perkussionist og kor. Sådan kan tæthed mellem musikken og publikum bygges op.
Jakob Buchanan undersøger i det aktuelle stykke - med udgangspunkt i Thomas' digtning - eksistensens muligheder, spændt ud mellem flygtighed, fortræd og fare for forsvinden. Musikken udtrykker melankolsk længsel efter det, der kunne være og som endnu ikke er synligt.
SONG & WIND er særlig og endnu et bud fra mesteren af symfonisk jazz, Jakob Buchanan, på meningsfuldhed i livet. November issue 2023, Benedicta Picseli

Ai Translation:
Jakob Buchanan with Aarhus Jazz Orchestra, Marilyn Mazur, Copenhagen Royal Chapel Choir, Carsten Seyer-Hansen SONG & WIND
"Songs in the air, song and wind carry you away. I have tried to capture you on paper, oh so many times. But every time, you rise. And the wind carries you away..." These are the words of one of the poems about how the world escapes one, written by the South African poet Iain S. Thomas, which has inspired composer and saxophonist Jakob Buchanan to the grand work SONG & WIND.
It is the fourth symphonic jazz work from his musical portfolio, and I have been fortunate to witness the premieres of two of his previous works. To sit in a church or concert hall and follow the paths of music is enchanting. So concentrated and focused, yet so open and magnificent. The experience lingers under the skin for a long time.
One might be tempted to believe that intimacy in a jazz concert relies on closeness and the visible exchange of glances among musicians in the development of the music and their exploratory improvisational contributions to the melody. But intimacy can easily take place, even when there is both a big band, choir, and the percussionist's massive array of instruments on stage. From a soloist's cautious, intensifying inquiry to the choir's or big band's responses, and finally, an interweaving of tones from the orchestra, percussionist, and choir. That's how closeness between the music and the audience can be built.
In the current piece, Jakob Buchanan explores, based on Thomas' poetry, the possibilities of existence, stretched between transience, trouble, and the danger of disappearance. The music expresses a melancholic yearning for what could be and is not yet visible.
SONG & WIND is unique, yet another contribution from the master of symphonic jazz, Jakob Buchanan, to the meaningfulness of life.

bottom of page