top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Great 5 star review on the blog Gregers DH

April 6, 2022

Gregers Dirckinck-Holmfeld

FUGLESANG TIL GUDS ÆRE *****
Med frosne fingre og miserable instrumenter – et mesterværk blev til i en tysk fangelejr.
Quatour pour la fin du temps. Strygekvartet. Komponist: Olivier Messiaen. Musikere: Christina Åstrand (violin), Johnny Teyssier (klarinet), Henrik Dam Thomsen (cello) og Per Salo (klaver). Indspillet juni 2020 i Odense Koncertsal. Tekst i cd-heftet: Jens Chr. Grøndahl. OUR Recordings.
1. januar 1041 sad nogle hundrede forfrosne krigsfanger i en barak og lyttede til Olivier Messiaens’ ’Quatuor pour la fin du temps’ – kvartet til tidernes ende’. Messiaen var krigsfange som de tre andre musikere. De var fanger i baraklejren Stalag VIII nær byen Görlitz i Østtyskland, i dag en tysk-polsk grænseby, delt af floden Neisse. Forholdene var jernhårde i lejren, men det var ikke en koncentrationslejr med masseudslettelse som formål. Fangerne var krigsfanger, og åbenbart endnu i krigens første år underkastet visse internationale, disciplinære militære spilleregler.
MESIAENS strygekvartet er et betydningsfuldt værk i nyere musik. Mærkeligt og originalt. Ikke alene på grund af de særlige omstændigheder omkring uropførelsen i fangelejren under 2. verdenskrig. Alligevel. Til dels. Det er nemlig musik, der hænger tæt sammen med Messiaens katolske tro og hans visioner omkring Biblens Johannes Åbenbaringer, indlysende og lysende forstærket af den situation, han befandt sig i ved førsteopførelsen i fangelejren. Kvartetten består af otte korte satser, som er gennemsyret af to ting: Musikken som afspejling af hans billedrige forestillinger om den guddommelige himmels eksistens, om ærkeengle, der åbenbarer sig, om Jesu’ tilstedeværelse i menneskenes liv – og samtidig alt sammen noget, der kommer til udtryk i naturen, først og fremmest gennem sangfugles ageren. Messiaen var totalt grebet og indforstået med en klanglig og ekspressiv sammenhæng mellem fugle og verdensrummets lyd. Du hører det i satser, hvor f.eks. violin og klarinet udfolder solsort- og nattergale-duetter, der på det livligste konkurrerer om beherskelsen af himmelrummet, morgenstemninger, som er kvidrende modtagelser af himlens og Vorherres velsignelser. Eller akkompagnement til den forventede livets undergang. Flere af satserne stiller store krav til musikerne – klarinettisten har f.eks. en vældig solo, der vandrer til instrumentets skalamæssige yderpunkter og pludselig en lang-lang pianissimo-passage, der på den nye indspilning ligger i mund, vejrtrækning og hænder på radioorkestrets soloklarinettist Johnny Teyssier. Du lytter med tilbageholdt åndedræt.
DER er mange indspilninger af den berømte kvartet, ingen med fangelejrbesætningen, bl.a. fordi klarinettisten Henri Akoka, der i øvrigt var jøde, født i Algier, holdt op med at spille efter krigens afslutning. Alle fire slap levende fra krigsoplevelserne – Messiaen før de andre, fordi en tysk fangevogter, som havde genkendt ham, fik udvirket gennem kontakter i Frankrig, bl.a. komponisten Marcel Dupré, at Messiaen blev hjemsendt til Frankrig. Den pågældende fangevogter gjorde i lejren en indsats for musikerne. Han skaffede nodepapir og skrivemateriale til Messiaen, han fik cellisten sendt under bevogtning til byen for at indkøbe en brugt cello, og det lykkedes ham også at mobilisere et nødtørftigt hakkebræt af et klaver til Messiaen.
MESSIAEN glemte aldrig hans navn og prøvede nogle år efter krigen at finde ham, blot for at konstatere, at han var død efter krigen ved en bilulykke.
DEN nye CD-indspilning er ledsaget af et teksthefte, hvor forfatteren Jens Chr. Grøndahl fortæller levende om forløbet fra krigens begyndelse, hændelserne omkring Messiaens og de andre musikeres tilfangetagelse og ulyksalighederne i Stalag VIII. Han har baseret sin beretning på en bog, den amerikanske klarinettist og forfatter Rebecca Rischin har skrevet med titlen ’For the End of Time: The Story of the Messiaen Quartet’. Grøndahl supplerer med sin viden om Messiaens fødsel og barndom med henvisning til Messiaens mor, der var en kendt fransk digter ved navn Cécile Sauvage, kendt som ’Moderskabets digter’ – ‘La poetesse de la maternité’. Grøndahl gengiver hendes digt til den ufødte Olivier som det findes på engelsk i Rebecca Rischins bog.
DE fire musikeres opførelse af ’Quatuor pour la fin du temps’ kan høres live ved en P2-koncert i DRs koncertsal 30. april. Solbjørg Højfeldt medvirker som oplæser af Jens Chr. Grøndahls tekster. gregersDH.dk

Google Translation

On January 1, 1041, several hundred frozen prisoners of war sat in a barracks listening to Olivier Messiaen's "Quatuor pour la fin du temps" - the quartet to the end of time. The Messiah was a prisoner of war like the other three musicians. They were prisoners in the barracks camp Stalag VIII near the town of Görlitz in eastern Germany, today a German-Polish border town, divided by the river Neisse. Conditions were iron-hard in the camp, but it was not a concentration camp with mass annihilation as its purpose. The prisoners were prisoners of war, and apparently still in the first years of the war subject to certain international, disciplinary military rules of the game.
The MESIA'S string quartet is a significant work in recent music. Strange and original. Not only because of the special circumstances surrounding the premiere in the prison camp during World War II. Anyway. Partly. It is music that is closely connected with the Catholic faith's Catholic faith and his visions of the Bible's Revelation of the Bible, obvious and luminously reinforced by the situation he found himself in during his first performance in the prison camp. The quartet consists of eight short movements, which are imbued with two things: the music as a reflection of his pictorial ideas about the existence of the divine heaven, about archangels who reveal themselves, about Jesus' presence in human life - and at the same time everything that comes to expression in nature, primarily through the action of songbirds. The Messiah was totally gripped and agreed with a sonorous and expressive connection between birds and the sound of space. You hear it in movements where e.g. violin and clarinet unfold sun-black and night-gal duets, competing most vividly for the mastery of the sky, morning moods, which are chirping receptions of the blessings of heaven and the Lord. Or accompaniment to the doom of the expected life. Several of the movements place great demands on the musicians - the clarinetist has, for example. a huge solo that wanders to the scale of the instrument and suddenly a long-long pianissimo passage, which on the new recording lies in the mouth, breathing and hands of the radio orchestra's solo clarinetist Johnny Teyssier. You listen with held breath.
THERE are many recordings of the famous quartet, none with the prison camp crew, i.a. because the clarinetist Henri Akoka, who by the way was a Jew, born in Algiers, stopped playing after the end of the war. All four escaped alive from the war experiences - the Messiah before the others, because a German prison guard, who had recognized him, got through contacts in France, among other things. composer Marcel Dupré that the Messiah was sent home to France. The prison guard in question made an effort for the musicians in the camp. He provided sheet music and stationery for the Messiah, sent the cellist under guard to the city to purchase a used cello, and succeeded in mobilizing a needy chopping board of a piano for the Messiah.
THE MESSIAH never forgot his name and tried to find him a few years after the war, only to find that he had died after the war in a car accident.
THE new CD recording is accompanied by a textbook in which the author Jens Chr. Grondahl tells vividly about the course from the beginning of the war, the events surrounding the capture of the Messiah and the other musicians and the misfortunes in Stalag VIII. He has based his account on a book written by American clarinetist and author Rebecca Rischin entitled 'For the End of Time: The Story of the Messiah Quartet'. Grondahl supplements his knowledge of the Messiah's birth and childhood with reference to the Messiah's mother, who was a well-known French poet named Cécile Sauvage, known as the ‘Poet of Motherhood’ - ‘La poetesse de la maternité’. Grondahl reproduces her poem to the unborn Olivier as it is found in English in Rebecca Rischin's book.
THE four musicians' performance of ‘Quatuor pour la fin du temps’ can be heard live at a P2 concert in DR's concert hall on 30 April. Solbjørg Højfeldt participates as a narrator by Jens Chr. Grondahl's texts. gregersDH.dk

bottom of page