top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Great 5 stars review in Kulturen Nu (DK)

December 1, 2023

Eventhore Vestergaard

2. december 2023
Af Evanthore Vestergaard - evanthore@kulturen.nu
CD - Messiaen: “Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus”
CD -Piazolla: “Album for Astor”
De døde begge i 1992, men ellers er det næsten umuligt at finde lighedspunkter mellem den franske orgelkomponist Olivier Messiaen født 1908 og den argentinske tangokomponist Astor Piazzola, født 1921.
Messiaen var dybtfølt og overbevisende katolik, medens Piazzola erklærede sig som "katolik, men ikke for meget. Jeg går i kirke for at afgifte mig og tage et fredsbad".
Hvorfor blande dem i samme anmeldelse?
Fordi to yngre, danske musikere har fundet det vigtigt at give hver sit bud på de gamle mestres musik - i begge tilfælde så det nærmest bliver en hyldest.
Overskriften skal ingenlunde forstås som en provokation i juletiden, men som en konstatering af, hvor forskellig musik kan være og alligevel trives sammen.
De er begge i 30'erne og født på Bornholm, men ellers er der store forskelle på pianisten Kristoffer Hyldig og accordionisten Bjarke Mogensen. Især deres valg af instrument.

De fleste ved nok hvad en pianist spiller på, men accordion?
Det er et harmonika-lignende instrument, der betjenes med knapper og ikke tangenter. Fra at være et rent folkemusikinstrument, har accordion indtaget den klassiske musik de seneste årtier, bl.a. takket være Mogensen.
Både Hyldig og Mogensen er konservatorieuddannede og er etablerede navne i de klassiske koncertsale rundt om.
Når de to cd'er skal præsenteres her, er det fordi de hver på sin måde skiller sig ud som musikalske specialiteter og bedrifter, der, hvis man endelig skal være en smule national, altså er vokset på dansk klippegrund eller rettere:
I dansk muldjord, selvom musikken er fransk og argentinsk.

Messiaen var én af sidste århundredes mest betydelige avantgarde-komponister. Hans "Vingt Regards sur l'Enfant-J'esus", som jeg oversætter til "Tyve betragtninger på Jesusbarnet" er et mammutværk i 20 satser, der varer 2 timer og 20 minutter og fylder to cd'er.
Det er ét af sidste århundredes mest epokegørende værker, komponeret i 1944 efter at Messiaen havde tilbragt to år i koncentrationslejr. Det er meditativt, som det meste af Messiaens musik stærkt religiøst og - utroligt vanskeligt at spille.
Tilsyneladende ikke for Kristoffer Hyldig. Han får den komplicerede musik til at lyde enkel, og udførelsen virker så ubesværet, at man uvægerligt henledes på musikkens indhold.
Hans imponerende indlevelse i Messiaens særegne tonesprog skaber musik, der er rørende og tankevækkende, og det kan være vanskeligt at komme ud af det smukke og kontemplative univers igen.
Hyldig bliver i sjælden grad medskaber af musikken, og de mange anerkendende ord fra internationale anmeldere - og i sidste uge DR P2-prisen som "Årets Album" er aldeles berettiget.
Når det gælder indlevelse er Bjarke Mogensens cd "Album for Astor" helt konkurrencedygtig. Han gør overbevisende rede for, hvorfor den argentinske tangokonge og hans 400 danse naturligt hører hjemme i den klassiske musik.
Piazolla selv spillede bandoneon, den mindre, argentinske accordion og som regel i folkelige sammenhænge og til dans, men han skrev også en håndfuld egentligt klassiske værker, og tangomusikken tåler bestemt at blive lyttet "som sig selv".
Ikke mindst, når en musiker som Bjarke Mogensen tager dem under behandling.
Han har forlængst slået sit ry fast internationalt som én af de mest alsidige og virtuose på sit instrument,
Uanset om han sætter renaissance- eller avantgardemusik på nodestativet, får han musikken til at lyde, som om den er skrevet for accordion. Naturligvis må Mogensen også tage Piazolla op, og det gør han formidabelt.
Det er netop så musikantisk, som det skal være, og store følelser som melankoli, glæde og sorg, der er så karakteristiske for tangoen, så at sige vælter ud ad instrumentet. Han er en meget stor kunstner.
Det er snart jul - højsæson for Jesusbarnet. Man kan sagtens danse tango om juletræet. Men der skal som bekendt to til.

ChatGPT
December 2, 2023

By Evanthore Vestergaard - evanthore@kulturen.nu

CD - Messiaen: "Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus"
CD - Piazzolla: "Album for Astor"

Both deceased in 1992, but otherwise, it is almost impossible to find similarities between the French organ composer Olivier Messiaen, born in 1908, and the Argentine tango composer Astor Piazzolla, born in 1921.

Messiaen was a deeply felt and convincing Catholic, while Piazzolla declared himself as "Catholic, but not too much. I go to church to get divorced and take a peace bath."

Why mix them in the same review? Because two younger Danish musicians have found it important to give their own interpretations of the old masters' music—in both cases, turning it into almost a tribute.

The headline should by no means be understood as a provocation during the Christmas season but as an observation of how different music can be and still thrive together.

Both in their thirties and born on Bornholm, there are significant differences between pianist Kristoffer Hyldig and accordionist Bjarke Mogensen, especially in their choice of instruments.

Most people know what a pianist plays, but accordion? It is a harmonica-like instrument operated with buttons, not keys. From being a purely folk music instrument, the accordion has entered classical music in recent decades, partly thanks to Mogensen.

Both Hyldig and Mogensen have conservatory education and are established names in classical concert halls.

When presenting these two CDs, it is because they each stand out as musical specialties and achievements, which, if one must be a bit nationalistic, have grown on Danish soil—or rather, in Danish soil, even though the music is French and Argentine.

Messiaen was one of the most significant avant-garde composers of the last century. His "Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus," which I translate as "Twenty Contemplations on the Infant Jesus," is a monumental work in 20 movements, lasting 2 hours and 20 minutes and filling two CDs. It is one of the most groundbreaking works of the last century, composed in 1944 after Messiaen had spent two years in a concentration camp. It is meditative, like most of Messiaen's music, profoundly religious, and incredibly challenging to play.

Apparently not for Kristoffer Hyldig. He makes the complex music sound simple, and the performance seems so effortless that one is inevitably drawn into the content of the music. His impressive empathy with Messiaen's unique musical language creates music that is moving and thought-provoking, and it can be challenging to emerge from the beautiful and contemplative universe.

Hyldig becomes, to a rare extent, a co-creator of the music, and the many accolades from international reviewers—and last week's DR P2 Prize for "Album of the Year"—are entirely justified.

Concerning empathy, Bjarke Mogensen's CD "Album for Astor" is entirely competitive. He convincingly explains why the Argentine tango king and his 400 dances naturally belong in classical music. Piazzolla himself played the bandoneon, the smaller Argentine accordion, usually in folk contexts and for dancing. Still, he also wrote a handful of genuinely classical works, and tango music certainly withstands being listened to "as itself." Especially when a musician like Bjarke Mogensen takes them in hand.

He has long established his reputation internationally as one of the most versatile and virtuosic on his instrument. Whether he places Renaissance or avant-garde music on the music stand, he makes the music sound as if it were written for the accordion. Naturally, Mogensen must also tackle Piazzolla, and he does it superbly. It is precisely as musical as it should be, and strong emotions such as melancholy, joy, and sorrow, which are so characteristic of the tango, figuratively pour out of the instrument. He is a very great artist.

It's almost Christmas—high season for the Infant Jesus. You can certainly dance the tango around the Christmas tree. But, as is well known, it takes two.

bottom of page