top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Great review in Leading Danish Newspaper Information

October 10, 2023

Valdemar Lønsted

Leading Danish Newspaper Information
OPEN AI Translation
This is about two young daredevils, the Danish clarinetist Jonas Frølund (born 1996) and the South Korean pianist Yunchan Lim (born 2004). What they have in common is their virtuosity and boundary-pushing exploration of their respective instruments, and this is strongly evident on two new albums.
You may recognize Jonas Frølund as the solo clarinetist in the Danish National Symphony Orchestra since 2017, also an adventurous orchestra under the direction of Ádám Fischer. He was trained at the Copenhagen Conservatory by John Kruse of the Royal Danish Orchestra and at the Paris Conservatory by Pascal Moragues and Philippe Berrod, both soloists in the Orchestre de Paris. That is to say, he received masterful training at the highest level.
On the album "Solo Alone and More," we encounter Frølund on his own. The repertoire ranges from Wagner, Stravinsky, and Messiaen to six Danish composers who can be called modernists in their contemporary context. What stands out particularly after listening to the album is Frølund's control over long phrases and delicate dynamics. The clarinet, among all wind instruments, possesses its uniqueness by being able to express itself in barely audible registers, a distant perspective that is captivating and mysterious. This experience is repeated time and time again on this album.
Beckett Experience Frølund plays on French-made instruments. French theory and practice have been and still are the most dominant in the field, which is why it's no accident that he sought to complete his education in Paris. However, modern clarinet playing also had its beginnings in Denmark with Carl Nielsen's music, and Frølund's first track documents the start of the Danish path with the first movement's solo cadenza from Nielsen's Clarinet Concerto (1928).
These mere two minutes uncover a sophisticated world of a musician with striking expressiveness, just like the particularly thrilling clarinet variation in the third movement of Nielsen's Wind Quintet. Frølund imbues the cadenza with a true sense of fantasy, with sensitive tempo changes, an extremely variable range of dynamics, rhythmic agility, and sharply defined articulation. Rarely have you heard a clarinetist speak so clearly.
Nielsen's successors follow one after another. Gunnar Berg's "Pour clarinette seule I" (1957) is a fabulous, pointillistic work, in contrast to Poul Ruders' "Tattoo for One" (1984), which, with its rapid shifts between assertiveness and whispering, gives the feeling of a whimsical performer. A third way of looking at the instrument is found in Bent Sørensen's "Lontanamente. Fragments of a Waltz" (2012). Here, Frølund fascinates for long stretches with muted yet rhythmically alive playing. The piece concludes with the straightforward performance of the little waltz that the preceding material revolved around.
Simon Steen-Andersen complements the soloist on bass clarinet with resonant percussion in "De Profundis" (2019). It's a sort of Beckett experience, grotesque, absurd, and moving, undoubtedly inspired by Psalm 130 – "Out of the depths, I cry to you, Lord" – and Frølund fearlessly dives into the sonic depictions of human solitude and destitution. Finally, there is Mette Nielsen's "Alone" (2021), composed for basset clarinet for Frølund. The piece is conceived as a tonal spiral that invites the soloist in various exploratory directions, aided by unique sound formations. Frølund employs so-called multiphonics: humming one sequence of notes while playing another. And he distorts, blows through the tube, produces harmonics. We have come a long way from Carl Nielsen, but it's as if he's sitting there, smiling in the corner.
Jonas Frølund also includes Stravinsky, Messiaen, and even Wagner. What he has achieved here is simply formidable – with credit to his French teachers. Valdemar Lønsted, Information, 10/10/23
Album Title: "Solo Alone and More" Artist: Jonas Frølund (clarinets) Label: Our Recordings.

Original Danish version

Det handler om to unge himmelstormere, den danske klarinettist Jonas Frølund (født 1996) og den sydkoreanske pianist Yunchan Lim (født 2004). Ligheden mellem dem er virtuositeten og den grænsesøgende udforskning af instrumentet, og det kommer stærkt frem på to nye album.
Man vil kende Jonas Frølund som soloklarinettist i Danmarks Underholdningsorkester siden 2017, også et grænsesøgende orkester under Ádam Fischers ledelse. Han er uddannet på konservatoriet i København af John Kruse fra Det Kongelige Kapel, og på Pariserkonservatoriet af Pascal Moragues og Philippe Berrod, begge solister i Orchestre de Paris. Det vil sige mesterlære på højeste niveau.

Det er Frølund på egen hånd, vi møder på albummet Solo Alone and More. Det går fra Wagner, Stravinskij, Messiaen til seks danske komponister, som i egen samtid kan kaldes modernister. Hvad der efter endt lytning står særligt opsigtsvækkende, er Frølunds kontrol over det lange åndedrag og styring af de svage styrkegrader. Klarinetten har sit særpræg, blandt for så vidt alle blæserne, ved at kunne udtrykke sig i knap hørbare registre, et fjernhedsperspektiv, der virker dragende og hemmelighedsfuldt. Den oplevelse får man igen og igen på dette album.

Beckett-oplevelse

Frølund spiller på franskbyggede instrumenter. Den franske teori og praksis er og har været den mest dominerende, og derfor er det ikke et tilfælde, at han søgte til Paris for at komplettere sin uddannelse. Men det moderne klarinetspil fik også en barselsstue herhjemme i Carl Nielsens musik, og Frølunds første track dokumenterer begyndelsen på det danske spor med første sats’ solokadence fra Nielsens Klarinetkoncert (1928).
Disse blot to minutter afdækker en sofistikeret spillemandsverden af frapperende udtrykskraft, ligesom den anderledes oprivende klarinetvariation i tredjesatsen af Nielsens Blæserkvintet. Frølund giver kadencen et sandt fantasipræg med sensible temposkift, en uhyre variabel skala af styrkegrader, rytmisk smidighed og skarpt defineret artikulation. Sjældent har man hørt en klarinettist tale så tydeligt.

Nielsens efterkommere følger så på rad og række. Gunnar Bergs Pour clarinette seule I (1957) er et fabulerende, pointillistisk værk, i modsætning til Poul Ruders Tattoo for One (1984), som med sin rappe vekslen mellem pågåenhed og hvisken giver fornemmelsen af en finurlig performer. En tredje måde at se instrumentet på møder vi i Bent Sørensens Lontanamente. Fragments of a Waltz (2012). Her fascinerer Frølund i lange stræk med det dæmpede og alligevel rytmisk levende spil. Stykket slutter med den ligefremme fremførelse af den lille vals, som det foregående drejede rundt omkring.

Simon Steen-Andersen supplerer solisten på basklarinet med resonerende slagtøj i De Profundis (2019). Det er en slags Beckett-oplevelse, grotesk, absurd og bevægende, uden tvivl inspireret af salme 130 – »Fra dybet råber jeg til dig, Herre« – og Frølund kaster sig frygtløst ud i de klanglige gestaltninger af menneskelig ensomhed og armod. Endelig er der Mette Nielsens Alone (2021), komponeret for bassetklarinet til Frølund. Stykket er tænkt som en tonespiral, som inviterer solisten i forskellige afsøgende retninger, hjulpet af særprægede lyddannelser. Frølund anvender såkaldte multiphonics: nynner en tonerække, mens han spiller en anden. Og han forvrænger, puster gennem røret, fremkalder flageoletter (overtoner). Vi er kommet et stykke vej fra Carl Nielsen, men det er, som om han sidder og smiler henne i hjørnet.

Jonas Frølund har også Stravinskij, Messiaen og sågar Wagner med. Simpelthen formidable er det, hvad han har præsteret her – med honnør til hans franske lærere. Valdemar Lønsted, Information 10.10.23
’Solo Alone and More’. Jonas Frølund (klarinetter). Our Recordings.
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2023/10/19-aarige-pianist-yunchan-lim-slaar-naesten-bunden-instrumentet?kupon=eyJpYXQiOjE2OTY4ODgzNDYsInN1YiI6Ijc3MjE6ODAzNzc4In0.eyTZ8z3VpfAXuhdE2z_E3w

bottom of page