top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Great review in leading Danish Newspater Information on Corellimania

December 5, 2023

Valdemar Lønsted

En ny Michala Petri (See English Translation below)
Our Recordings har produceret Weihnachtsgeschichte, og samme selskab har udgivet Corellimania, som også varmer i decemberkulden. Den italienske barokmester Arcangelo Corelli stilles over for tre yngre mestre i barokken, som han inspirerede: Bach, Händel og Telemann. De indarbejdede spilleteknik og musikformer fra Corelli, hvorfor hans italienske stil kom til at påvirke den tyske instrumentalmusik på nye måder. Det nye album er en generøs demonstration af dette kulturmøde.
Det er en supertrio på historiske instrumenter, man lytter til. Blokfløjtenisten Michala Petri, den tyske gambespiller Hille Perl og den iransk-amerikanske cembalist Mahan Esfahani. De har indspillet før for Our Recordings, Bachs fløjtesonater og Corellis violinsonater arrangeret for blokfløjte (uden Perl). Tre kunstnere med hver deres solokarriere har fundet sammen i et kongenialt samarbejde.
Virtuosen Michala Petri er kendt for et alsidigt repertoire – med en enorm indsats for at bestille helt nykomponeret musik til sig selv og for sit instrument. Hun har spillet alt dette på moderne blokfløjter, men da hun sidste år fik overdraget en samling barokfløjter med en lavere stemning (kammertonen 415 i stedet for nutidens 440), er Petri trængt ind i den historiske opførelsespraksis’ anderledes klang og spillemåder. De gennemgående instrumenter på albummet er barokkens foretrukne type, alt-blokfløjter med mørke, bløde grundfarver.
Masterclass
De begynder med en Corelli-sonate i hans vante firesatsede form med langsom-hurtig-langsom-hurtig. Oprindeligt en triosonate for to violiner og basso continuo (ledsagende akkorder på cembaloet ud fra baslinjen), og her føres de to melodistemmer frem af blokfløjte og gambe. Grundprincippet er imitation i stor frihed, Petri og Perl deler argumentationen mellem sig, og det sker med syngende frasering og fine retoriske detaljer. Man kunne læsse musikken med flere fikse ornamenteringer, som det er blevet comme il faut i den historiske praksis, men less kan undertiden være more, som det vises her.
Bach havde øjne og ører inde i Corellis værker, han komponerede en trestemmig orgelfuga over temaet i denne sonates andensats, som for så vidt også er en trestemmig fuga. Det er en ganske forrygende hyldest til mesteren fra Rom, Bach følger ham først som en skygge, lader så sin fantasi tage over, men bevarer alligevel Corellis ideer.
Händels blokfløjtesonate må være det mest festlige indslag på albummet. I hele syv satser befinder Michala Petri sig i førersædet, funkler med teknisk finesse og smagfulde udsmykninger, der lyder improviserede, mens Perl og Esfahani forvandler det oprindelige cembaloakkompagnement til en kraftfuld backing. Esfahani kommer heldigvis alene på banen i en Händel-suite, for han får cembaloet til at tale frit og levende med subtilt turnerede fraser, blandt andet i en variationsrække i et glasklart register.
Endnu et Bach-indslag skal nævnes. Han komponerede fire duetter for keyboard, en stemme til hver hånd, og de spilles af Petri og Perl, fløjte og basgambe, luft og jord. Det er måske øvelsesstykker, men hvilke! En fascinerende blanding af fugalærdom og liflig dansemusik, udfordrende for Petris vejrtrækning og Perls fingerfærdighed.
Og der venter mere endnu. Corellimania er, som man kan forstå, kammerbarok uden for den slagne vej og en masterclass i musikalsk indsigt og beåndet sammenspil.

A new Michala Petri Our Recordings has produced "Weihnachtsgeschichte," and the same company has released "Corellimania," which also warms in the December cold. The Italian baroque master Arcangelo Corelli is placed alongside three younger baroque masters he inspired: Bach, Handel, and Telemann. They incorporated playing techniques and musical forms from Corelli, influencing German instrumental music in new ways. The new album is a generous demonstration of this cultural encounter.
It is a super trio on historical instruments that you are listening to. Recorder player Michala Petri, German gambist Hille Perl, and Iranian-American harpsichordist Mahan Esfahani form this ensemble. They have previously recorded for Our Recordings, including Bach's flute sonatas and Corelli's violin sonatas arranged for recorder (without Perl). Three artists with their own solo careers have come together in a congenial collaboration.
Virtuoso Michala Petri is known for a versatile repertoire, putting in considerable effort to commission newly composed music for herself and her instrument. While she has played all of this on modern recorders, last year she acquired a collection of baroque recorders with a lower pitch (tuned to A=415 instead of the modern A=440). Petri has delved into the different sound and playing styles of historical performance practice. The predominant instruments on the album are the preferred type of the Baroque era, alto recorders with dark, soft tones.
Masterclass They start with a Corelli sonata in his usual four-movement form—slow-fast-slow-fast. Originally a trio sonata for two violins and basso continuo (accompanying chords on the harpsichord based on the bass line), here the two melodic voices are played by recorder and viola da gamba. The basic principle is imitation with great freedom; Petri and Perl share the argumentation between them, done with singing phrasing and fine rhetorical details. One could load the music with more clever ornamentations, as is often done in historical practice, but less can sometimes be more, as demonstrated here.
Bach had eyes and ears inside Corelli's works; he composed a three-voice organ fugue on the theme of the second movement of this sonata, which is also a three-voice fugue. It is a quite magnificent tribute to the master from Rome. Bach follows him at first like a shadow, then lets his imagination take over, but still preserves Corelli's ideas.
Handel's recorder sonata must be the most festive piece on the album. In seven movements, Michala Petri takes the lead, sparkling with technical finesse and tasteful embellishments that sound improvised, while Perl and Esfahani transform the original harpsichord accompaniment into a powerful backing. Fortunately, Esfahani takes the stage alone in a Handel suite, as he makes the harpsichord speak freely and vividly with subtly turned phrases, including a series of variations in a crystal-clear register.
Another Bach piece deserves mention. He composed four duets for keyboard, one voice for each hand, and they are played by Petri and Perl, flute and bass viol, air and earth. They might be exercises, but what exercises! A fascinating blend of fugue scholarship and delightful dance music, challenging for Petri's breathing and Perl's dexterity.
And there's more to come. "Corellimania" is, as you can understand, chamber baroque off the beaten path and a masterclass in musical insight and inspired ensemble playing.

bottom of page