top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Körledaren - Magazine for Swedish choral conductors

June 14, 2022

Evabritt Selén


Evabrits Lyssnartips (SE)
Körmusik av György Ligety och Zoltán Kodály
Den danska radions voklaensemble bildades 2007 och deras nuvarande ledare Marcus Creed, tilltrådde 2014. Det är 18 körsåmgare som är anställda av Danmarks Radio og framtr¨der med såväl samtida körmusik a cappella, temakonserter samt vanliga standardverk.
På den senaste cd har blicken riktas mot Ungern med musik av den store Zoltan Kodály och näste års 100-årsjubilar, György Ligety. Ligetis körmusik är både lättlysnad och emellanåt ganska utmanande att fremföre. Tre Hölderlinfantasier skrev Ligety direkt til Eric Ericson. Ligety var professor i komposition på Kungliga Musikh¨gskolan i Stockholm mellem åren 1961-1970 och således kollega med Ericson. Interessant är okså att lyssna til Ligetis körmusik från 1955, året innan han lämnade Ungern och flydde/flyttada til Österrike. Fyra folkvisor från Matrabergen i arrangemant för dam-/barnkör. Effektiva, rytmisk tydliga men inte alls lika inttressanta som Ejszaka-Reggel (Natt-Morgaon) där känsla och typiska morgenljud som envist fågelkvitter ger en klar bild av miljö och stemning. Ett verk från 1966 som har stor kraft i dag. Känslan av tynglöshet kan inte bara tillskrivas att det användes i filmen ”2001-ett rymdärventyr”, margin finns i verket! I det 16-stämmiga körstycket använder Ligeti en form av mikropolyfoni – tonhöjd och rytm förändras så att öret knappt kan uppfatta förändringen. Med på cd:n finns tre hörstycken av Ligetis lärere Kodaly. Esti dal och Este (fantastiska extranummer) samt ett längre verk inspirerat av tre folksånger from Matrabergen där körsatsen är varierad, både enkel och mer virtuos.Denna cd ger så mycket mer ä nenbart repertoar. Den danska vokalensemblen visar tydigt på kvalitet och skönhet. En vokalklang så ren och klar. Jag har redan lyssnat otaliga gånger på Lux aeterna samt Este. Rekommenderar starkt att du gör detsamma! Evabritt Selén. June 2022
Google translation:
Evabrits Listening Tips (SE)
Choir music by György Ligety and Zoltán Kodály
The Danish radio's vocal ensemble was formed in 2007 and their current leader, Marcus Creed, took office in 2014. There are 18 choir singers who are employed by Danmarks Radio and perform with contemporary choral music a cappella, theme concerts and standard works.
On the latest CD, the focus has been on Hungary with music by the great Zoltan Kodály and next year's 100th anniversary, György Ligety. Ligeti's choral music is both easy to listen to and sometimes quite challenging to perform. Three Hölderlin fantasies were written by Ligety directly to Eric Ericson. Ligety was a professor of composition at the Royal College of Music in Stockholm between the years 1961-1970 and thus a colleague of Ericson. It is also interesting to listen to Ligeti's choral music from 1955, the year before he left Hungary and fled / moved to Austria. Four folk songs from Matrabergen in an arrangement for women's / children's choirs. Efficient, rhythmically clear but not at all as interesting as Ejszaka-Reggel (Night-Morgaon) where feeling and typical morning sounds such as stubborn bird chirps give a clear picture of the environment and atmosphere. A work from 1966 that has great power today. The feeling of weightlessness can not only be attributed to the fact that it was used in the film "2001 - a space adventure", there is a margin in the work! In the 16-part chorus, Ligeti uses a form of micropolyphony - pitch and rhythm change so that the ear can barely perceive the change. Included on the CD are three audio pieces by Ligeti's teacher Kodaly. Esti dal and Este (fantastic extras) as well as a longer work inspired by three folk songs from Matrabergen where the driving style is varied, both simple and more virtuoso. This CD gives so much more than just repertoire. The Danish vocal ensemble clearly shows quality and beauty. A vocal sound so clean and clear. I have already listened countless times to Lux aeterna and Este. Highly recommend that you do the same! Evabritt Selén. June 2022

bottom of page