top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Klassisk Bureau (DK) Great review

January 22, 2024

Rachel Einarsson

Klassisk Bureau (DK)
Albummet der gør livet mere fremkommeligt
"Upheaval"
Søren Rastogi, klaver
Janne Fredens, cello
OUR Recordings
Udgivet den 19. januar 2024

En times stærk og vedkommende vellyd, en cello i udbrud og et klaver på stikkerne, mens harmonierne fra desværre halvglemte, men virkeligt interessante, kvindelige komponister fylder højttaleren og rummet?
Så sidder man med ”Upheaval”, der præsenterer musik af hhv. Henriëtte Bosmans (1895-1952), Dora Pejačević (1885-1923) og søstrene Lili Boulanger (1893-1918) og Nadia Boulanger (1887-1979).
Søren Rastogi spiller klaver, mens hans hustru, Janne Fredens, styrer celloen igennem et meget velvalgt repertoire, der virkelig har noget på hjerte.
Hvordan beskriver man bedst sådan et album, der bare rammer plet på alle parametre?
Jeg skal gøre et forsøg.

Vellyden ruller ud af klaveret, mens celloen fører sig frem som en kriger, en gentleman på frierfødder eller en poet i varsomme tanker, og det er en stor oplevelse at åbne for dén spændstige, livfulde og fuldt ud meningsfulde interaktion mellem cello og klaver, som ”Upheaval” ligger inde med. Og som Søren Rastogi og Janne Fredens så ubesværet og elegant kommer ud med.

Det netop udkomne album ”Upheaval” bærer en titel, der refererer til den turbulente tid omkring Første Verdenskrig. Som et udtryk for, at en stor omvæltning efterlader frustration og bekymringer. Men måske nærværende musik netop er med til at hjælpe igennem sådanne tilstande og omvæltninger?
Repertoiret stammer fra den svære periode i begyndelsen af det 20. århundrede, og musikken er skrevet af fire kvindelige komponister, der desværre ikke har fået meget opmærksomhed i den etablerede klassiske musiks verden. Med dette album rådes der bod på det, og det er åbenlyst, at vi er gået glip af noget gennem årene.

Ægteparret Søren Rastogi og Janne Fredens leverer som tidligere antydet en times virkelig lækker lyd, som bare giver mening, fylde, power og nærvær hvert eneste minut. Alt er velproportioneret, vel tilrettelagt og velvalgt, og man får et opbyggeligt indspark i sit liv. Et skub fremad i vintermørket, som bliver spredt af albummets gode energi.
Det lyder stort. Men det er virkeligheden.

Albummet kan betegnes som ensartet i sin stil, men det virker meget positivt, fordi musikken siger noget hele tiden og fordi, musikerne forstår at få det ud til os.

Søren Rastogi og Janne Fredens lægger ud med de fire satser i Henriëtte Bosmans' ”Sonata for cello and piano Aminor”. Bosmans var født i Holland og havde gang i en ellers lovende karriere som pianist og komponist, men hun blev afbrudt af nazismens indmarch i landet. Siden kom hun aldrig helt tilbage med samme kraft. Men dog efterlader hun et tydeligt spor.

”Allegro maestoso” kalder hun første sats, og det passer flot med fremførelsen. Vi kommer godt i gang med brede akkorder, og der er stort spænd mellem piano og fortissimo, så udtrykket netop virker majestætisk. Celloen skal ofte op i de høje toner, så den næsten agerer violin, og det lyder fantastisk. Janne Fredens brager flot igennem med bredt vibrato. Næste sats har en mere dvælende karakter; lidt blødere vibrato med perlende tonerækker i klaveret. Meget smukt.
Adagio er lidt mere dyster og nede i gear, inden celloen i sidste sats bliver skudt ud af en kanon. Den fægter sig frem i en bærende molakkord, så man mærker, at Bosmans har noget konkret på hjerte. Det at hun gentager første sats' tema, er ekstra luksus.

Janne Fredens spænder vidt i sit virke som cellist. Hun har undervist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, ligesom hun sammen med sin mand, Søren Rastogi, er kunstnerisk leder af Odsherred Kammermusikfestival.
Man kan også opleve hende som solocellist i Randers Kammerorkester.

Med Dora Pejačević fra Kroatien får vi også et stærkt udtryk for både klaver og cello. Det siges, at man kan høre inspiration fra både Dvořák, Brahms og Mendelssohn hos Pejačević. Og måske det i virkeligheden gælder hele albummet.

Sikkert er det i hvert fald, at Pejačević lægger ud med ”Allegro moderato”, som har et netop moderat legato over sig; et måske mere flydende og poetisk sprog er tilstede, men stadig med stærk tilstedeværelse, især mod slutningen.
I anden sats er der lækkert, sprødt afsæt i celloen, mens klaveret i let løb følger med; alt ruller fint og ubesværet i lækre melodier.

Søren Rastogi ser sit klaver fra mange vinkler som lektor ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Derudover er han også en kendt kammermusiker i bl.a. Jalina Trio, som Janne Fredens også er en del af.

Tredje sats indleder klaveret dejligt i korte akkorder i smukt moltema, inden celloen sniger sig ind i det dybe toneleje. Pejačević slutter af med en slags festlig og oplivende stemning, hvor der er spræl i både cello og klaver. Det hele slutter i et festligt brag som flot punktum. Dermed et flot bidrag fra en af de vigtigste kvindelige komponister fra Kroatien.

Ganske behageligt får vi nu en stille og rolig ”Nocturne” af Lili Boulanger, der er repræsenteret på CD’en kun med dette korte stykke. Den unge franskmand havde et skrøbeligt helbred, men nåede på kort tid at vække opmærksomhed med sine kompositioner. "Nocturne" er oprindeligt skrevet for klaver og fløjte, og titlen har stykket fået med tiden. Særlig lækkert hos Nocturne" er de parallelle opgange i oktaver i celloen, som er stykkets dramatiske højdepunkt. Og helt ærligt: det stykke skal spilles langt oftere fra nu af. 3 minutter og 21 sekunders velvære med en hårrejsende smuk afslutning.

Storesøsteren Nadia Boulanger underviste kendisser som bl.a. Igor Stravinsky og Leonard Bernstein i komposition, og man kan ane hendes inspiration fra det impressionistiske. Hun lægger i sin "Trois pièces" forsigtigt ud med stille akkompagnement i klaveret, mens celloen stadig med bredt vibrato folder en lidt melankolsk melodi ud over klaveret. Siden dykker begge instrumenter ned i et dynd af tåge med dybe toner i celloen og stille, klingende toner i klaveret.
Dette hele liver lidt op igen i næste sats, inden den allersidste sats på CD’en er ren rock’n roll. Der er fuld fart og kraft i begge instrumenter; staccato, opfarende melodirækker og varmt, bredt vibrato i celloen får det hele til at smage som en lækker ret, man ville ønske, fyldte hele tallerkenen. ”Vite et nerveusement rythmé” hedder satsen, og der ryger nok mindst ét eller to hestehår på buen her. Virkelig fantastisk afslutning. Man har bare lyst til at starte forfra med det hele.

1000 tak, siger jeg – både for musikken, nærværet og de ”nye” melodier i et forståeligt sprog.
Thi konkluderes: Det er et fantastisk album.

Udgivet den 22. januar 2024 - Rachel Einarsson

https://klassiskbureau.com/fuld-fart-p-duo-der-opliver-lettere-glemt-musik

AI Translation:
The album that makes life more accessible
CD Review
"Upheaval"
Søren Rastogi, piano
Janne Fredens, cello
OUR Recordings
Released on January 19, 2024
An hour of strong and engaging sound, a cello breaking out and a piano on its toes, while the harmonies from unfortunately half-forgotten, yet truly interesting, female composers fill the speakers and the room? Then you have "Upheaval," presenting music by Henriëtte Bosmans (1895-1952), Dora Pejačević (1885-1923), and the sisters Lili Boulanger (1893-1918) and Nadia Boulanger (1887-1979). Søren Rastogi plays the piano, while his wife, Janne Fredens, guides the cello through a very well-chosen repertoire that truly has something to say. How best to describe such an album that hits the mark on all parameters? I shall attempt.
The sound rolls out of the piano, while the cello moves forward like a warrior, a gentleman on courtship, or a poet in cautious thoughts, and it is a great experience to open up to that agile, lively, and fully meaningful interaction between cello and piano that "Upheaval" possesses. And how effortlessly and elegantly Søren Rastogi and Janne Fredens deliver it.
The newly released album "Upheaval" bears a title that refers to the turbulent time around the First World War, expressing that a major upheaval leaves frustration and worries. But perhaps the present music precisely helps through such states and upheavals? The repertoire comes from the difficult period at the beginning of the 20th century, and the music is written by four female composers who unfortunately have not received much attention in the established world of classical music. This album addresses that, and it is obvious that we have missed out on something over the years.
The couple Søren Rastogi and Janne Fredens deliver, as hinted earlier, an hour of truly delicious sound, which just makes sense, fills, empowers, and brings presence every single minute. Everything is well-proportioned, well-planned, and well-chosen, providing an uplifting contribution to one's life. A push forward in the winter darkness, dispersed by the album's positive energy. It sounds grand. But it is reality.
The album can be described as uniform in its style, but it works very positively because the music speaks constantly and because the musicians know how to convey it to us.
Søren Rastogi and Janne Fredens start with the four movements in Henriëtte Bosmans' "Sonata for cello and piano A minor." Bosmans, born in Holland, had a promising career as a pianist and composer, but it was interrupted by the Nazis' invasion of the country. She never quite regained the same momentum. However, she leaves a clear mark.
She calls the first movement "Allegro maestoso," and it fits nicely with the performance. We get off to a good start with broad chords, and there is a great contrast between piano and fortissimo, making the expression truly majestic. The cello often has to reach high notes, almost acting like a violin, and it sounds fantastic. Janne Fredens boldly shines through with broad vibrato. The next movement has a more lingering character; a bit softer vibrato with sparkling piano passages. Very beautiful. Adagio is a bit darker and slower, before the cello in the final movement is shot out like a cannon. It fights forward in a sustaining minor chord, so one feels that Bosmans has something concrete on her mind. The fact that she repeats the theme from the first movement is an extra luxury.
Janne Fredens showcases her versatility as a cellist. She has taught at the Jutland Conservatory in Aarhus, and together with her husband, Søren Rastogi, she is the artistic director of the Odsherred Chamber Music Festival. You can also experience her as the principal cellist in the Randers Chamber Orchestra.
With Dora Pejačević from Croatia, we also get a strong expression for both piano and cello. It is said that one can hear inspiration from Dvořák, Brahms, and Mendelssohn in Pejačević's works. And perhaps this applies to the whole album.
What is certain is that Pejačević starts with "Allegro moderato," which has a moderate legato; perhaps a more fluid and poetic language is present, but still with strong presence, especially towards the end. In the second movement, there are delicious, crisp starts in the cello, while the piano follows lightly; everything rolls smoothly and effortlessly in lovely melodies.
Søren Rastogi approaches his piano from many angles as a lecturer at the Jutland Conservatory in Aarhus. Additionally, he is a well-known chamber musician, including being part of the Jalina Trio, where Janne Fredens also participates.
The third movement starts beautifully with short piano chords in a beautiful minor theme, before the cello sneaks into the deep register. Pejačević ends with a kind of festive and uplifting mood, with flair in both cello and piano. It all ends in a festive explosion as a fine conclusion. Thus, a fine contribution from one of the most important female composers from Croatia.
Quite pleasantly, we now get a quiet "Nocturne" by Lili Boulanger, represented on the CD only by this short piece. The young Frenchwoman had fragile health but managed to attract attention with her compositions. "Nocturne" was originally written for piano and flute, and the title stuck over time. Particularly delightful in "Nocturne" are the parallel octaves in the cello, which are the piece's dramatic highlight. And honestly, this piece should be played much more often from now on. 3 minutes and 21 seconds of well-being with a hair-raisingly beautiful ending.
Elder sister Nadia Boulanger taught celebrities such as Igor Stravinsky and Leonard Bernstein in composition, and one can sense her inspiration from the impressionistic movement. In her "Trois pièces," she starts gently with quiet accompaniment on the piano, while the cello unfolds a somewhat melancholic melody over the piano, still with broad vibrato. Then both instruments dive into a foggy swamp with deep tones in the cello and quiet, ringing tones in the piano. This livens up again in the next movement before the very last movement on the CD is pure rock'n'roll. There is full speed and power in both instruments; staccato, fiery melodies, and warm, broad vibrato in the cello make everything taste like a delicious dish one would wish filled the entire plate. The movement is called "Vite et nerveusement rythmé," and at least one or two horsehairs are likely to fly off the bow here. A truly fantastic ending. One just wants to start over with everything.
A thousand thanks, I say - for the music, the presence, and the "new" melodies in an understandable language. Therefore, it is concluded: It is a fantastic album.
Published on January 22, 2024 - Rachel Einarsson

bottom of page