top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Information (DK) "...det er rent ud sagt en pragtfuld plade".

April 16, 2018

Valdemar Lønsted

Information (DK)
DR Vokalensemblet er alene med sin chefdirigent, Marcus Creed, på en anden nyudgivelse, og det er rent ud sagt en pragtfuld plade. Repertoiret er vel temmelig eksotisk – korværker af schweizeren Frank Martin (1890-1974) og tjekken Bohuslav Martinù (1890-1959) – men både aficionados og lyttere med åbne ører og sind vil blive belønnet med fremragende opførelser af melodiøs og stemningsfuld kvalitetsmusik fra en verden af ikke så længe siden. Det er egentlig ikke til at forstå, at det er det samme ensemble, der synger Erlkönigs Tochter. Men det langt mere udfordrende klangunivers og sangernes centrale placering i lydbilledet åbenbarer helt andre prægtige ressourcer, som Creed har fremelsket i de senere år.

Udgivelsens titel The Secret Mass går på Frank Martins messe, som blev komponeret i 1922 og derefter skjult i komponistens gemmer indtil 1963, hvor han tillod en enkelt opførelse. Der skulle gå endnu 11 år, inden partituret blev udgivet, og det er en gåde, hvorfor Martin ønskede at hemmeligholde dette mesterværk: En messe for dobbeltkor inspireret af renæssancens praksis med flere kor, der kunne synge over for hinanden i kirkerummet. Martins tonesprog er tidsløst, den gregorianske sang og 1500-tallets italienske vokalpolyfoni høres som en salgs traditionsbekendelser, mens Martins egen dynamiske stemmebehandling og sensuelle harmonier giver denne latinske messe præg af modernitet. Vi får det hele med Vokalensemblet: Homogenitet og præcision, perfekt intonation og knivskarp artikulation, svalt bel canto, vælde og inderlighed.

I Bohuslav Martinùs korsatser synger de på tjekkisk. Fire indtagende sange om Jomfru Maria i et betydeligt mere folketoneagtigt sprog end Martins, men mest bemærkelsesværdig er romancen om mælkebøtternes fortællingen om en bøhmisk pige som venter på kærestens hjemkomst fra krigen. Man mærker en affinitet til Gustav Mahler og hans Knaben Wunderhorn-sange i forbundetheden til naturen og den menneskelige hverdagssorg. Det er suggestiv kormusik, i sagens natur farvet af dybt vemod, og med sopranen Klaudia Kidon som blændende solist i pigens replikker.

Frank Martin står også for Songs of Ariel, fem sange fra Shakespeares Stormen. Luftånden Ariel er her på spil, vel nok af hankøn, ofte spillet en kvinde som f.eks. Clara Pontoppidan i opførelserne på Det Kongelige Teater 1926, da Sibelius’ scenemusik blev spillet for første gang. Ariels filosofiske smuler omsat til korsangere er vidunderlige perler, ganske særligt Full fathom five, stille bølgende musik som koralernes langsomme liv på havets bund, hvor den druknedes øjne er forvandlet til perler. Valdemar Lønsted, 17. April 2018,

(English translation)

The DR Vocal Ensemble is alone with its Chief Conductor Marcus Creed, on another release, and it is, of course, a splendid record. The repertoire is quite exotic – choir works by the Swiss Frank Martin (1890-1974) and the Czech Bohuslav Martinù (1890-1959) - but both aficionados, and listeners with open ears and minds, will be rewarded with outstanding performances of melodious and atmospheric quality music from a world of not so long ago. It is hard to believe that this is the same ensemble that sings in Erlkönig's Tochter. But this is a much more challenging vocal universe and the singers’ central location in the sound reveals completely different magnificent resources, which Creed has evolved in recent years.
The title of the publication The Secret Mass come from the Frank Martin mass, which was composed in 1922 and then hidden away by the composer until 1963, when he allowed a single performance. It was another 11 years before the score was released and it is a mystery why Martin wanted to keep secret
this masterpiece: a Mass for double choir inspired by the Renaissance practice with several
choirs singing opposite each other in the church space. Martin's tonal language is timeless, the Gregorian
plainsong and 16th century Italian vocal polyphony heard as kind of traditions, Martin’s own dynamic voice-handling and sensual harmonies giving this Latin Mass a touch of modernity. We get it all with the Vocal Ensemble: homogeneity and precision, perfect intonation and razor sharp articulation, cool bel canto, vigour and integrity.

In Bohuslav Martinù's choir pieces, they sing in Czech. Four intriguing songs about the Virgin Mary in a significantly more populist language than Martin’s, but most remarkable is the Romance from the Dandelions, about a Bohemian girl waiting for her lover’s return from the war.
You feel an affinity to Gustav Mahler and his Knaben Wunderhorn in the connection to nature and everyday human sadness. It is suggestive choral music, inherently colored with deep melancholy, and with the soprano Klaudia Kidon as a dazzling soloist in the girl's lines.

Frank Martin is also responsible for Songs of Ariel, five songs from Shakespeare's Tempest. The air Spirit
Ariel is at stake, probably enough male, often played by woman like eg. Clara Pontoppidan in the performances at the Royal Theater in 1926, when Sibelius's stage music was performed for the first time. Ariel's philosophy, crumbs translated into choral songs, are wonderful gems, quite especially Full fathom five, with quietly rolling music like the corals’ slow life on the ocean floor, where drowned eyes are turned
to pearls.

bottom of page